1 grudnia 2021

XXXVIII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o odpowiedniej pojemności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 12. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029.
 13. Przedstawienie uzasadnienia Wójta Gminy do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Przedstawienie opinii Stałych Komisji i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
 16. Dyskusja nad projektem budżetu i projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 19. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc