18 listopada 2021

XXXVI Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek)  odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 w Gminie Końskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały powołującej składy osobowe komisji Rady Gminy Końskowola.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola
  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Końskowola na lata 2022-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Końskowola z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Końskowola.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Końskowola.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 19. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc