12 stycznia 2022

XL Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 19 stycznia 2022 r. (środa)  odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Końskowola na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/120/2020 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Końskowola do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej na terenie gminy Końskowola.
 14. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

 /-/ Radosław Barzenc