2 kwietnia 2020

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości

Informujemy Mieszkańców  Gminy Końskowola, że od 01 kwietnia 2020 r. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawek opłat.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Gminy w Końskowoli z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o odpowiedniej pojemności,  przyjęto metodę zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty .
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 

1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki opłaty:

20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – selektywna zbiórka odpadów, lub

40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – nieselektywna zbiórka odpadów.

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów dla nieruchomości zamieszkałych zwalnia się w części z opłaty dla właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne , w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych tj. 1,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych:

– segregacja

pojemnik o pojemności 240 l – 11,00 zł

pojemnik o pojemności 1100 l – 54,00 zł

worek o pojemności 60 l – 8,00 zł

worek o pojemności 80 l – 11,00 zł

worek o pojemności 120 l – 16,00 zł

– bez segregacji:

pojemnik o pojemności 240 l – 44,00 zł

pojemnik o pojemności 1100 l – 216,00 zł

worek o pojemności 60 l – 32,00 zł

worek o pojemności 80 l – 44,00 zł

worek o pojemności 120 l – 64,00 zł

 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się od właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

107,00 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, lub

214,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych bez względu na prowadzony sposób segregacji odpadów są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 maja 2020 r. Opłata wynikająca z nowej deklaracji będzie należna od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z przepisami art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali brak segregacji otrzymają w najbliższych dniach zawiadomienia o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od miesiąca kwietnia, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku otrzymają zawiadomienia o wysokości nowej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Do 10 kwietnia wszyscy mieszkańcy listownie otrzymają wzór aktualnej deklaracji.

Deklaracje prosimy zostawiać w Urzędzie Gminy Końskowola w pojemniku znajdującym się w budynku przy drzwiach wejściowych lub przesłanie pocztą na adres urzędu.

*Deklaracja za rok 2020

*w polu B każdorazowo proszę wybrać „nowa deklaracja 04-2020”

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .pdf Adobe Reader>>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja .docx MS Office >>>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymin- wersja .odt Open/LibreOffice >>