8 marca 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE – unieważnienie

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone było wadą w zakresie wymaganych załączników. Wskazany w punkcie XIX ZAŁĄCZNIKI zapytania „Załącznik nr 5 – dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania” nie został wymieniony w punkcie II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW, co uniemożliwiło porównanie ofert pod względem przedstawionych kryteriów.

 

na Prowadzenie Punktu Porad i Konsultacji dla uczestników projektu „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego- Gmina Końskowola”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PUNKT PORAD I KONSULTACJI KOŃSKOWOLA

ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ

ZAŁ. 4 WZÓR UMOWY