23 czerwca 2021

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Końskowola w dniu 7 lipca 2021 r.

Informuję, że w dniu 7 lipca 2021 r. odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Końskowola w roku 2020.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Końskowola w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Końskowola wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2020 rok.
 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Końskowola za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 11. Przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 12. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym oraz opinii o wykonaniu budżetu roku 2020 wraz z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 13. Przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Końskowola o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 r.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Końskowola absolutorium za 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/  Radosław Barzenc