18 marca 2021

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Końskowola w dniu 29 marca 2021 r.

Informuję, że w dniu 29 marca 2021 r. odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Końskowola do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w Gminie Końskowola.
 11. Przedstawienia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Dziecka i Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2020.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola za rok 2020.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Końskowola na lata 2016-2021 za rok 2020.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

 /-/ Radosław Barzenc