19 maja 2021

XXIX Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 26 maja 2021 r. odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji – XXV, XXVI, XXVII, XXVIII.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sielcach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Końskowola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 11. Przedstawienie Analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Końskowola stanowiących element ustaleń studium uwarunkowań.
 12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli za 2020 rok.
 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli za 2020 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 16. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

 /-/ Radosław Barzenc