10 lutego 2021

XXIV Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 24 lutego 2021 r. odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Końskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Końskowola na 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Końskowola za 2020 rok.
 8. Przedstawienie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Końskowola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2021”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola
  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 17. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2030.
 18. Przedstawienie uzasadnienia Wójta Gminy do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 19. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Przedstawienie opinii Stałych Komisji i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.
 21. Dyskusja nad projektem budżetu i projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu.
 25. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 26. Interpelacje i zapytania Radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc