9 grudnia 2020

XXIII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 16 grudnia 2020 r. odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowieszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 16. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola
/-/ Radosław Barzenc