24 listopada 2020

XXII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 25 listopada 2020 r. odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Końskowola – nadzwyczajna. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Końskowola Nr XV/121/2020
  z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o odpowiedniej pojemności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2021 rok.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc