21 października 2020

XXI Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 28 października 2020 r. odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Końskowola stanowiących element ustaleń studium uwarunkowań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/2020 Rady Gminy Końskowola
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskowola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Końskowola.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 16. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc