17 czerwca 2020

XVII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 r. odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku obrad.
   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
   4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskowola.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Końskowola.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji pasażerskiej na terenie Gminy Końskowola.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Końskowoli na czas nieoznaczony.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Końskowoli na czas nieoznaczony.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Końskowoli na czas nieoznaczony.
   14. Przedstawienie informacji z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
   15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli
    za 2019 rok.
   16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli za rok 2019.
   17. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
   18. Interpelacje i zapytania Radnych.
   19. Sprawy różne.
   20. Zamknięcie obrad.

    

   Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

   /-/ Radosław Barzenc