12 sierpnia 2020

XIX Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Końskowola w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Witowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skowieszynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Końskowola w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Końskowola.
 9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Końskowola w roku 2019.
 10. Debata nad Raportem o stanie Gminy Końskowola w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Końskowola wotum zaufania.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2019 rok.
 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Końskowola za 2019 rok.
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 15. Przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 16. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym oraz opinii o wykonaniu budżetu roku 2019 wraz z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 17. Przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Końskowola o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 r.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Końskowola absolutorium za 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 23. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 24. Interpelacje i zapytania Radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

/-/Radosław Barzenc