19 listopada 2020

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych”

Wójt Gminy Końskowola informuje, że w dniu 23 września 2020 r. na XX Sesji Rady Gminy Końskowola została podjęła uchwała Nr XX/148/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/121/12. dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała uchylająca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wobec powyższego z dniem 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Powyższe oznacza, że wszystkie podmioty władające nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają na nich odpady komunalne mają obowiązek posiadania zawartej umowy na odbiór odpadów. Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w części prowadzenia tej działalności.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Końskowola umieszczony jest na stronie:

Biuletyn Informacji publicznej – Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wójt Gminy Końskowola jest uprawniony do przeprowadzania kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Kopie umów zawartych na odbiór opadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostarczyć lub przesłać:

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: ochrona.srodowiska@konskowola.info.pl;
2) listownie na adres: Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola

3) osobiście w Urzędzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7-15, w środy 9-17

 

Jednocześnie pouczam, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy;

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy.