15 maja 2019

VIII Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 22 maja 2019r. odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Końskowola.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Końskowola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Końskowola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Społecznej przy SP ZOZ GOZ w Końskowoli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Przedstawienie opinii Komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie petycji sołectwa wsi Wronów.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc