2 stycznia 2019

Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice

Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice

Podstawowe parametry techniczne:

Długość utwardzonego odcinka i: 162 m

Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5 m

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych

Zakres robót obejmował m.in.:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

  • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

ROBOTY ZIEMNE

  • Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

  • Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 22 cm
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

  • Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
  • Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu brukowcem polnym na betonie C16/2

Koszt zadania: 134 834,72 zł