13 grudnia 2019

Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Stara Wieś przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego

W ramach inwestycji kompleksowo uporządkowano i zagospodarowano plac gminny przylegający do budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego w miejscowości Stara Wieś.

Zakres inwestycji objął następujące zadania:

 1. Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej o wymiarach 6,3 x 18,2m obok istniejącego już parkingu z kostki brukowej.
 2. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m i długości 27 m, prowadzącego od istniejącej drogi asfaltowej (łącznik od drogi powiatowej) do budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego.
 3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze asfaltowej – łączniku od drogi powiatowej prowadzącym na wschód.
 4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na drodze prowadzącej od łącznika od drogi powiatowej w kierunku budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego.

Zakres robót wykonanych w ramach budowy parkingu i chodnika, objął m.in.:

 • roboty pomiarowe i rozbiórkowe, w tym: rozebranie krawężników betonowych, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 • roboty ziemne, w tym wykonanie rowków pod krawężniki betonowe i ławy krawężnikowe,
 • obramowanie parkingu od strony zieleńca poprzez ułożenie oporników betonowych wtopionych,
 • obramowanie parkingu od strony drogi poprzez ułożenie (na płask) krawężników betonowych na ławie z betonu C12/15 na podsypce piaskowo – cementowej,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne parkingu i chodnika,
 • wykonanie podbudowy parkingu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa grubości 10 cm,
 • wykonanie podbudowy parkingu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa grubości 15 cm,
 • wykonanie podbudowy chodnika z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa grubości 15 cm,
 • wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej.

Zakres robót wykonanych w ramach modernizacji drogi asfaltowej stanowiącej łącznik od drogi powiatowej prowadzący na wschód, objął m.in.:

 • roboty pomiarowe i rozbiórkowe, w tym: frezowanie nawierzchni bitumicznej,
 • skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm,
 • wykonanie odwodnienia liniowego ACO Drain Multiline V200 D400 o szerokości 20 cm i długości 5 m z włączeniem przykanalikiem PVC fi 160 do istniejącej rowu.

Zakres robót wykonanych w ramach modernizacji drogi  prowadzącej od łącznika od drogi powiatowej w kierunku budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego, objął m.in.:

 • roboty pomiarowe,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie grubości 22 cm pod warstwy bitumiczne jezdni,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa wiążąca),
 • skropienie emulsją asfaltową nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa wiążąca),
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm (warstwa ścieralna).

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 106 043,67 zł.