13 grudnia 2018

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124006L od km 0+210,00 do km 0+650,00 oraz od km 0+685,00 do km 0+785,00 w miejscowości Stary Pożóg

Podstawowe parametry techniczne drogi:

Długość utwardzonego odcinka drogi: 540 m

Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych

Zakres robót obejmował m.in.:

PODBUDOWY:

  • Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni.
  • Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
  • Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 15cm( 15cm pospółki, 25kg/m2 cementu)
  • Skropienie podbudowy betonowej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2

NAWIERZCHNIE:

  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna AC 11S dla KR1-2) wraz z transportem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

  • Plantowanie poboczy ziemnych wraz z ich wyprofilowaniem z ziemi pozyskanej z wykopu

Koszt zadania: 147 518,82 zł

Zadanie dofinansowane w 80% kwotą, 118 015,05 zł w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków erozji dna wąwozów lessowych wypłacanych za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.