13 grudnia 2019

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km 1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00

Inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km 1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00”, jest kolejną inwestycją drogową, zrealizowaną przez Gminę Końskowola z udziałem środków zewnętrznych, pozyskanych z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

Zakres przedmiotowej inwestycji objął przebudowę trzech odcinków wąwozu lessowego o szerokości zmiennej od 3,2 mb do 4,0 mb, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn, o łącznej długości 775 mb, w tym:

  • wykonanie koryta głębokości 15 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
  • wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm,
  • wykonanie podbudowy z pisaku stabilizowanego cementem grubości 15 cm,
  • wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 3 mb z mieszanek mineralno – asfaltowych o grubości 5 cm,
  • plantowanie oraz profilowanie poboczy od krawędzi jezdni do skarp wąwozu.

Warstwy konstrukcyjne jezdni wykonano ze spadkiem 1% w kierunku osi jezdni, tak aby wody opadowe spływały środkiem utwardzonego dna wąwozu i nie podmywały skarp.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 189 200,06 zł.

Wkład własny z budżetu Gminy Końskowola wyniósł: 37 840,06 zł.

Dotacja z budżetu MSWiA wyniosła: 151 360,00 zł.