PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 stycznia 2017 09:17

Urząd Stanu Cywilnego w Końskowoli

 

Kierownik: Danuta Sułek
Godziny pracy: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00,
w środy od 9.00 do 17.00
Telefon: 818816201 w. 108
Lokalizacja siedziby: Urząd  Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A
Przy siedzibie jest również zlokalizowana sala ślubów.

 

 

Ceremonie ślubne odbywają się w soboty oraz w indywidualnie ustalonym dniu tygodnia. Ustalenie terminu ślubu następuje po złożeniu kompletu dokumentów przez narzeczonych. Art. 58 ust. 1 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - określa zasadę zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa.
Uroczystą formę zapewnia:

 1. reprezentacyjna sala ślubów,
 2. oprawa muzyczna uroczystości zawarcia małżeństwa,
 3. strój kierownika urzędu stosowny do powagi ceremonii ślubnej,
 4. obowiązek noszenia odznaki o wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
 2. meldowanie noworodków bezpośrednio po rejestracji aktów urodzeń i nadawanie numerów PESEL;
 3. wykreślanie osób zmarłych z rejestru meldunkowego i likwidacja numerów PESEL;
 4. zmiana numerów PESEL;
 5. informowanie matek o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu;
 6. prowadzenie i aktualizacja rejestru uznań;
 7. powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;
 8. sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu dziecka;
 9. sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki/żony ojca;
 10. sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
 11. sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion/imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od rejestracji aktu;
 12. wpisywanie do aktu urodzenia danych ojca zgodnie z art. 61 ust 2 prawo o aktach stanu cywilnego;
 13. wpisywanie do rejestru stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów sporządzonych za granicą;
 14. sporządzanie aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą, a nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
 15. prostowanie aktów stanu cywilnego;
 16. uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 17. odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
 18. powiadamianie właściwych przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;
 19. powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci;
 20. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, konkordatowego i zawieranego za granicą) od nupturientów;
 21. sporządzanie zaświadczeń stanowiących podstawę zarejestrowania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 22. udzielanie ślubów w lokalu i poza lokalem USC;
 23. rejestrowanie małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościół albo inne związki wyznaniowe;
 24. wprowadzanie przypisków do rejestru stanu cywilnego;
 25. sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS;
 26. prowadzenie akt zbiorowych;
 27. wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 28. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju;
 29. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 30. uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;
 31. współpraca z konsulatami i ambasadami;
 32. organizowanie i przygotowywanie uroczystości związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego;
 33. prowadzenie spraw dotyczących warunków sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych;
 34. wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów z innych USC, także wyroków i postanowień sądowych;
 35. sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie;
 36. sporządzanie i wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
 37. wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
 38. współpraca z Archiwum Państwowym;
 39. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 40. współpraca ze Strażą Graniczną.

Wymagane dokumenty

 • wniosek w którym należy podać rodzaj żądanego dokumentu, datę i miejsce zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu);
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu;
 • dowód wniesienia opłaty;
 • pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Opłaty

odpis skrócony aktu    – 22 zł.;
odpis zupełny aktu    – 33 zł.;
Opłata skarbowa uiszczona najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołączone do wniosku.Opłatę skarbową można dokonać przelewem lub przekazem  na rachunek bankowy właściwego urzędu (również w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Numer rachunku bankowego: 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010

Uwagi

Dokument wydaje się osobie, której akt dotyczy, jej wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu, na wniosek sądu lub innych organów. Innym osobom za okazaniem pełnomocnictwa osoby uprawnionej do otrzymania danego dokumentu oraz które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, np. gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.