28 grudnia 2018

Transmisja z sesji Rady Gminy Końskowola

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Końskowola na stronie gminy  udostępniane są transmisje „na żywo” z sali obrad. Dzięki temu osoby zainteresowane mogą śledzić przebieg sesji i zapoznawać się z pełną treścią dyskusji prowadzonej przez radnych podczas rozpatrywania uchwał i innych dokumentów.

Ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych nagrania archiwalne z sesji będą udostępnianie niezwłocznie, po sprawdzeniu ich przez Inspektora Danych Osobowych.

 

Transmisja sesji Rady Gminy Końskowola będzie dostępna również pod adresem:

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=konskwolsesja

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA
( dotyczy sesji Rady Gminy Końskowola )

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 818816201, e-mail iodo@konskowola.info.pl,
 3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 20 ust.1b ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. (obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu zapewnienia jawności obrad rady gminy oraz realizacji zapisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe są udostępnione w sieci internetowej na stronie urzędu, BIP, mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przechowywane są przez okres wskazany w stosownych przepisach ( ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ( np : wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych. Administrator nie ma wówczas obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 10. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.