15 lutego 2021

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząchowie

Od 1 września 2020 roku nauka w Szkole Podstawowej w Chrząchowie odbywa się w lepszych warunkach, które stworzone zostały dzięki realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane branży elektrycznej, sanitarnej, i ogólnobudowlanej.

  1. Zakres robót branży elektrycznej objął m.in: wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji uziemiającej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie tras koryt oraz rur osłonowych, wykonanie tablic elektrycznych, wykonanie wewnątrz budynku WLZ-ów do tablic elektrycznych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów, załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwpożarowej, uruchomienie układu technologii.
  2. Zakres robót branży sanitarnej objął m.in.: wymianę grzejników żeliwnych, wymianę zaworów przygrzejnikowych, wymianę kotła gazowego c.o.
  3. Zakres robót branży ogólnobudowlanej objął m.in.: ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych styropianem wraz z wymianą instalacji odgromowej pionowej oraz skuciem odpadających tynków i ich uzupełnieniem i odnowieniem, ocieplenie stropu poddasza matami wełny mineralnej, wykonanie cokołu z tynku żywicznego, wymianę obróbek blacharskich wszystkich elementów budynku, w tym – rynien i rur spustowych, wymianę parapetów, wymianę drzwi zewnętrznych i częściową wymianę stolarki okiennej, wykonanie opaski z kostki brukowej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 870 287,71 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło: 85 % kosztów kwalifikowalnych.