28 sierpnia 2019

Rozpoczęcie prac nad rocznym programem współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Końskowola do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji priorytetowych zadań publicznych, oraz innych wniosków i sugestii które powinien uwzględniać program współpracy na 2020 rok. Tekstem wyjściowym do prac jest aktualnie obowiązujący Program współpracy na rok 2019.

Propozycje proszę zgłaszać w terminie do dnia 16 września 2019r.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: radagminy@konskowola.info.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Organizacyjno Prawny Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola (z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2020”).

Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz przekazany do zaopiniowania Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Końskowoli. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Końskowola www.konskowola.info.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy Gminy Końskowola https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola.

 

 

Załączniki:

„Program współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.