15 lutego 2021

Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska

W miesiącu październiku 2020 roku zakończone zostały roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa.

Zakres inwestycji objął:

  1. Budowę budynku stacji uzdatniania wody. Budynek w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, z pomieszczeniami: hala filtrów, chlorownia, sterownia, węzeł sanitarny. Kubatura budynku 884,85 m3, powierzchnia zabudowy 180,41 m2, powierzchnia użytkowa 153,24 m2.
  2. Instalację w budynku: technologii uzdatniania wody, instalacji kanalizacji technicznej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji technologicznej chemoodpornej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji c.o., instalacji wentylacji.
  3. Montaż 2 stalowych, cylindrycznych zbiorników na wodę pitną z dachem stałym typ naziemny, o pojemności 150 m3 każdy.
  4. Wykonanie obudowy 2 studni wierconych – obudowa kompletna z elementów poliestrowych z wyposażeniem i ogrzewaniem.
  5. Budowę sieci i instalacji zewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej na terenie stacji uzdatniania i ujęcia wody (łączna długość sieci wodociągowej – 125,10 m, sieci kanalizacji sanitarnej – 41,70 m, sieci kanalizacji technologicznej – 180,50 m).
  6. Budowę ogrodzenia stacji uzdatniania wody z siatki na słupkach z kształtowników stalowych, w tym wykonanie bramy wjazdowej i furtki.
  7. Budowę drogi wewnętrznej o powierzchni 456,60 m2 i chodnika o powierzchni 73,80 m2 na terenie stacji uzdatniania wody.

Wybudowana stacja pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Woda ze studni głębinowych podawana jest za pomocą pompy głębinowej poprzez filtry (usuwanie żelaza i manganu) do zbiorników wyrównawczych a następnie pompami II-go stopnia do sieci wodociągowej.

Przedmiotowa inwestycja ma szczególne znaczenie dla ogółu społeczności gminnej, jej podstawowym celem jest zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wysokiej jakości wody przeznaczonej do celów socjalno – bytowych.

Wartość inwestycji wyniosła: 3 043 440,72 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło:  1 963 352,79 zł.