RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE  GMINY KOŃSKOWOLA

 

 (zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola  przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel.  81 881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman MARUSZAK, tel. 818816201, e-mail  iodo@konskowola.info.pl,
 3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych  stanowi art. 6  1 pkt a, b, c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa  z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) z późn. zm.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie Gminy wynikających z:
 • realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej,
 • realizacji zadań publicznych zleconych do prowadzenia gminie z zakresu administracji rządowej,
 • wynikających z zawartych umów ,
 • działań promocyjnych gminy,
 • wyrażonej zgody w przypadkach, gdy nie jest ona obowiązkiem prawnym,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku danych pochodzących z monitoringu budynku urzędu  gminy,
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, inspekcji pracy, organom kontrolnym lub  innym podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy na przetwarzanie danych osobowych, lub które współpracują  z administratorem na mocy stosownych umów.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przechowywane są przez okres wskazany w stosownych przepisach (  ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Zebrane w związku z realizacją umowy przetwarzane są przez czas jej trwania, okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej stronom umowy oraz okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, a przetwarzane w związku z zainstalowanym na obiekcie monitoringiem przez okres 30 dni.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą ich przetwarzania nie były przepisy prawa, lecz uprzednio wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych.
 6. Warunkiem zawarcia umowy, uczestnictwa w konkursach, działaniach promocyjnych organizowanych przez gminę jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody uniemożliwia zawarcie umowy, udziału w konkursie lub innym przedsięwzięciu gminy organizowanym w oparciu o stosowne regulaminy,
 7. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 9. Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane osobowe w siedzibie Urzędu Gminy, uzyskania ich kopii, odpisów, wyciągów na zasadach określonych w stosownych przepisach.