26 lutego 2019

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

PSZOK znajduje przy ul. Pożowskiej 2a w Końskowoli. Czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 12:00 do 16:00. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą oddać odpady powstałe w gospodarstwach domowych zebrane selektywne.

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:

– odpady opakowaniowe zbierane selektywnie,

– szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,

– szkło budowlane (szyby okienne – należy je wybić z ram),

– ceramika, fajans, porcelana, naczynia typu aeco, doniczki,

– przeterminowane leki,

– odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, meble tapicerowane,

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– zużyte opony samochodowe,

– opakowania po lakierach, farbach,

– opakowania po olejach i smarach,

– odpady budowlane, rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu!), pochodzące z drobnych prac remontowych,

– popiół

– odpady zielone.

PSZOK nie prowadzi przyjmowania odpadów części samochodowych, odpadów od firm remontowo-budowlanych.