10 grudnia 2019

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Puławskiego , prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu puławskiego utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wg grafiku:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Ponadto, w ramach działań z zakresu edukacji prawnej zapraszamy na bezpłatne:

Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży , rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej – tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb;

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych szkoleniach bardzo proszę o uzupełnienie i odesłanie deklaracji, której treść przesyłamy w załączeniu.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in.

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Biorąc pod uwagę szeroką działalność Państwa organizacji/instytucji i możliwość dotarcia do licznej grupy osób, jako potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z usług Punktów, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o działalności Punktów nieodpłatnych porad prawnych. W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne z prośbą o udostępnienie ich na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości rozmieszczenie na terenie miejscowości w przeznaczonych do tego miejscach, co pozwoli na dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych osób.

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Punktów nieodpłatnych porad Prawnych oraz Edukacji Prawnej.

 

DEKLARCJA – Powiat Puławski >>>