2 stycznia 2019

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2507L Końskowola-Sielce na odcinku od km 0+618 do km 1+318 (ul. Żyrzyńska)

Podstawowe parametry techniczne drogi:

– długość utwardzonego odcinka drogi: 700 m

– szerokość jezdni – 6,00 m

– chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m (1,50 m, 1,25 m)

– pobocza o szerokości 1,00 m i pochyleniu 8%,

Zakres robót obejmował m.in.:

  • przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej poszerzenie do szerokości 6,00m
  • budowę chodnika z kostki betonowej obustronnego na terenie m. Końskowola
  • budowę poboczy utwardzonych o szerokości 1,00m
  • budowę zjazdów z betonowej kostki do działek zabudowanych w śladzie istniejących
  • budowę kanalizacji deszczowej na terenie m. Końskowola
  • budowę oświetlenia drogowego w m. Końskowola
  • usunięcie lub zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną i energetyczną

Koszt zadania: 1 992 341,00 zł

Powiat Puławski :  1.000.000,00 zł

Budżet Gminy Końskowola: 992 341,00 zł