13 grudnia 2019

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej na odcinku od km 0+010,15 do km 0+109,50 w Końskowoli

W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane z branży drogowej, polegające na przebudowie odcinka ulicy Słonecznej w Końskowoli, która stanowi drogę gminną – wewnętrzną.

Inwestycją objęto zdegradowany odcinek ulicy Słonecznej, czyli od km 0+010,15 do km 0+109,50,  o długości 99,35 mb.

Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji, objął m. in.:

 • roboty pomiarowe i rozbiórkowe, w tym rozbiórkę podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z destruktu oraz nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych,
 • roboty ziemne, w tym wykonanie koryt głębokości 10 cm na zjazdach,
 • regulację pionową studzienek rewizyjnych,
 • ustawienie krawężników (na płask) po obu stronach jezdni wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo – piaskowej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
 • wykonanie podbudowy z pisaku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa grubości 10 cm,
 • wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa grubości 15 cm,
 • wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4 mb z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm,
 • wykonanie zjazdu na drogę gminną o szerokości 3,5 mb z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (w km 0+072,00),
 • wykonanie nawierzchni zjazdów do istniejących posesji z kruszyw łamanych o grubości 10 cm,
 • roboty wykończeniowe, w tym plantowanie i obsiane trawą poboczy ziemnych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 87 221,39 zł.