15 lutego 2021

Przebudowa drogi gminnej nr 124002L w miejscowości Chrząchówek

W miesiącu sierpniu 2020 roku, Gmina Końskowola zakończyła realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 124002L w miejscowości Chrząchówek, na odcinku o łącznej długości 843,10 mb.

Zakres robót zrealizowanych w ramach inwestycji objął:

 1. Na odcinku od km 0+045,30 do km 0+480,00:
 • roboty pomiarowe i ziemne,
 • wykonanie w miejscach brakującej podbudowy poszerzenia istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm,
 • wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 12,6 cm na istniejącej nawierzchni z kruszywa na jezdni o szerokości 3,3 m i na mijankach o szerokości 5,3 m,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na jezdni o szerokości 3,0 m i na mijankach o szerokości 5,0 m,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na jezdni o szerokości 3,0 m i na mijankach o szerokości 5,0 m,
 • wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.
 1. Na odcinku od km 0+049,00 do km 0+457,40:
 • roboty pomiarowe i ziemne,
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+059,00 do km 0+235,00 oraz od km 450,00 do km 457,40, poprzez wykonanie: warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
 • wykonanie w miejscach brakującej podbudowy poszerzenia istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm o szerokości zmiennej, na odcinku od km 0+235,00 do km 0+450,00,
 • wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 7 cm na istniejącej nawierzchni z kruszywa na jezdni o szerokości 3,3 m – 5,3 m, na odcinku od km 0+235,00 do km 0+450,00,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na jezdni o szerokości 3,0 m – 5,0 m, na odcinku od km 0+235,00 do km 0+450,00,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na jezdni o szerokości 3,0 m – 5,0 m, na odcinku od km 0+235,00 do km 0+450,00,
 • wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 280.089,40 zł.