9 maja 2017

Projekt pn.: „Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

28 kwietnia 2017 roku Gmina Końskowola, reprezentowana przez Wójta Stanisława Gołębiowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała umowę z Województwem Lubelskim na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne- projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. ,,Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na kompleksowej restauracji budynku dawnego Ratusza, przywrócona mu zostanie historyczna bryła wg zachowanych danych ikonograficznych. W podziemiach Ratusza powstanie Muzeum Tęczyńskich. Eksponaty do Muzeum zapewni Partner projektu- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła, po ich konserwacji, digitalizacji i wykonaniu wiernych kopii będą eksponowane
w gablotach i w postaci multimedialnej.

W pozostałych pomieszczeniach Ratusza powstanie także: Punkt Informacji Turystycznej, sale przeznaczone na warsztaty, koncerty, konferencje i wystawy oraz pomieszczenia wykorzystane przez lokalne fundacje i stowarzyszenia, powstanie także ekspozycja okresowa/tematyczna.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną, kulturową i turystyczną zabytkowego Ratusza.

Przedsięwzięcie będzie także sprzyjać realizacji społecznego programu kulturalno-edukacyjnego opartego miedzy innymi na tradycjach różanych Końskowoli oraz unikatowym końskowolskim Święcie Róż.

Zgodnie z umową całkowitą wartość Projektu wynosi 5 155 499,27 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu tj. 3.556 765,75 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni beneficjent oraz Partner Projektu.

 

20 grudnia 2018

Remont zabytkowego Ratusza w Końskowoli 

Od kilku miesięcy w centrum Końskowoli, w obrębie rynku prowadzone są intensywnie  prace budowlane przy obiekcie zabytkowego Ratusza a także w jego otoczeniu. W ramach inwestycji pn. „Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”, na którą Gmina Końskowola uzyskała 85% dofinansowania w kwocie 3 556 765,75 zł ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zakładane jest wykonanie kompleksowej renowacji dawnego budynku Ratusza z przywróceniem mu historycznej bryły. Poniżej zamieszczamy wizualizacje i szkice przedstawiające wygląd Ratusza i jego otoczenia po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, co powinno nastąpić w połowie 2019 roku.

 

 

 

 

13 grudnia 2019

Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich

Spośród szeregu projektów realizowanych przez Gminę Końskowola w roku 2019, za jeden z najbardziej widocznych uznać należy projekt pn.: „Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich” – współfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje kompleksową restaurację oraz wyposażenie i udostępnienie do celów społecznych zabytkowego budynku Ratusza – zlokalizowanego w centralnej części ośrodka gminnego Końskowola.

W roku 2019 zrealizowane zostały wszystkie roboty budowlane zaplanowane w ramach projektu.

Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął m.in.:

 • roboty rozbiórkowe, tj.: rozebranie wieży, rozebranie ściany konstrukcyjnej w sali remizy stojącej na stropie piwnic, rozebranie stropów drewnianych nad salą remizy i garażami oraz zastąpienie ich nowym stropem żelbetowym, rozebranie więźby dachowej całego budynku wraz z pokryciem dachu (wymiana ze zmianą konstrukcji, pochylenia i pokrycia),
 • odkopanie ścian fundamentowych zewnętrznych,
 • wykonanie podbicia ścian fundamentowych zewnętrznych niepodpiwniczonych,
 • wykonanie słupów żelbetowych w osi D, oraz ściany żelbetowej wewnętrznej dla usztywnienia słupów żelbetowych,
 • wykonanie szybu windowego o konstrukcji stalowej na fundamencie żelbetowym, oraz montaż windy elektrycznej 8 osobowej,
 • wykonanie ścian zewnętrznych nadziemia – w szczytach facjatek z cegły pełnej,
 • wykonanie ścian zewnętrznych lukarn na poddaszu o konstrukcji szkieletowej z elewacją z blachy tytanowej,
 • wykonanie ścianek działowych murowanych na parterze, oraz ścianek działowych na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełny mineralnej,
 • wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych gr. 18, 15 i 12 cm nad parterem budynku,
 • wykonanie stropu drewnianego ocieplonego wełną (podsufitki nad I piętrem),
 • wykonanie wieńców żelbetowych nad piwnicą na wierzchu istniejących ścian wewnętrznych piwnic, oraz wykonanie wieńców żelbetowych nad parterem na całości budynku,
 • wykonanie dachu 4-ro spadowego o konstrukcji drewnianej z poszyciem z płyt OSB i pokryciem dachówką holenderską,
 • wykonanie kominów spalinowo wentylacyjnych dla kotłowni murowanych z cegły z wkładem z rury stalowej kwasoodpornej, wykonanie murowanych kanałów wentylacji grawitacyjnej, oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej,
 • wykonanie schodów żelbetowych do piwnicy, oraz wykonanie schodów z parteru na poddasze (schody dwubiegowe ze spocznikiem),
 • montaż świetlika o konstrukcji z profili aluminiowych,
 • wykonanie wycięć, zamurowań, przesunięć, zwężeń i poszerzeń otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie prac osuszeniowych zewnętrznych ścian piwnic,
 • wykonanie napraw poprzez zszycie oraz wzmocnienie zarysowanych ścian oraz nadproży okiennych i drzwiowych,
 • wykonanie napraw konstrukcji sklepień i ścian piwnic,
 • wymianę tynków wewnętrznych wszystkich ścian i sklepień,
 • wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ścian fundamentowych oraz izolacji pionowej ścian fundamentowych,
 • wykonanie cokołu z żółtego piaskowca, oraz tynków wapiennych zewnętrznych na pilastrach, gzymsach, obramowaniach otworów, szczycikach,
 • wykonanie pobiału w kolorze ceglasto czerwonym na płaszczyznach ścian z cegieł po skuciu tynków,
 • wymianę istniejących tynków ścian i sufitów na nowe tynki wapienne,
 • wykonanie zabezpieczenia ścian i sufitów piwnic przed przenikaniem wilgoci,
 • odtworzenie w zaprawie ozdobnych zakończeń spływów sklepiennych,
 • wykonanie tynków zwykłych oraz podwieszanych na stropach żelbetowych,
 • wykonanie robót posadzkarskich z płytek ceramicznych w piwnicy i na parterze budynku, oraz parkietów drewnianych na piętrze budynku,
 • wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, oraz montaż ślusarki stalowej,
 • wykonanie robót malarskich ścian i sufitów oraz okładzin ceramicznych ścian,
 • wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan i c.o.,
 • zakup i montaż schodołaza.

 

Całość prac wykonana została pod ścisłym nadzorem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 30 października br., Gmina Końskowola uzyskała pozwolenie na użytkowanie odnowionego budynku.

 

W pierwszej połowie 2020 roku  zakupione zostanie wyposażenie obiektu a sam obiekt oddany do użytku mieszkańców.

 

Zgodnie z umową – całkowita wartość inwestycji wynieść ma 5 155 499,27 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE kreślono na 3 556 765,75 zł

Wkład własny Gminy 1 598 733,52 zł.