15 czerwca 2020

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Końskowola – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Końskowola.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania:

1) być osobą pełnoletnią,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Końskowola,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

8)komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

9) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

– numeru telefonu,

– adresu email.

  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wyksztalcenia.
  • Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wzór oświadczenia do pobrania).

 

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 15, I piętro) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Końskowola, 24-130 Końskowola, ul. Pożowska 3a z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Uwagi: 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

GK ogłoszenie

ogłoszenie o naborze

oświadczenie o niekaralności

klauzula RODO

zgłoszenie