21 kwietnia 2021

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Końskowola na 2021 rok

Na podstawie art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) przedstawiam wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Końskowola na 2021 rok.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Klub Sportowy

Powiślak”

w Końskowoli

Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Końskowola.

150.000,00 zł

2.

Klub Sportowy

Powiślak”

w Końskowoli

Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki siatkowej na terenie Gminy Końskowola.

18.000,00 zł.

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

w Końskowoli

Organizacja zajęć nauki

i doskonalenia pływania dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola pt. „Pływanie w zdrowie inwestowanie”

20.000,00 zł.

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

w Końskowoli

Organizacja zajęć nauki i doskonalenia sportów zimowych dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola pt. „Szkolne nartowanie- aktywne czasu spędzanie”

10.000,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

w Końskowoli

Organizacja zajęć z gimnastyki

korekcyjnej dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola pt. „Każdy fika, zdrowie łyka to nasza korekcyjna gimnastyka”

5.000,00 zł

Zastępca Wójta Gminy Końskowola

/-/ Mariusz Majkutewicz

ZARZĄDZENIE NR 222/O/2021 WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.