11 października 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola

w sprawie Konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola dotyczącej

 

  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok;

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały Nr LIII/248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

– Wójt Gminy Końskowola serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok.

Termin konsultacji: od 11 października 2019 roku do 25 października 2019 roku.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Końskowola.

 

Forma konsultacji:

– wyrażenie pisemnej opinii na załączonym formularzu i przedłożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskowoli, ul. Pożowska 3a,

– wyrażenie opinii drogą elektroniczną: e-mail: ops_konskowola@post.pl z dopiskiem ”konsultacje społeczne GPPiRPA oraz PN w GK”

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli Pani Małgorzata Teper.

 

 

W załączeniu:

Formularz Konsultacji Społecznych GPPiRPA – 2020

Program GKRPA 2020 – Projekt uchwały