17 października 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Końskowola w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola.

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – przeprowadza się konsultacje projektu uchwały.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Forma konsultacji:

Konsultacje będą prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji na załączonym formularzu. Opinie należy przesyłać na adres: radagminy@konskowola.info.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola ul. Pożowska 3 a, 24 -130 Końskowola, pokój nr 15.

 

Termin konsultacji: od dnia 17.10.2019 r. do dnia 31.10. 2019 r.

 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:

Referat Organizacyjno- Prawny Urzędu Gminy Końskowola.

 

W załączeniu: