18 grudnia 2020

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego (sklep I) – Ratusz

 

Wójt Gminy Końskowola

ogłasza przetarg ustny niegraniczony

 na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 14,8 m2

mieszczącego się na parterze budynku Ratusza,

położonego na działce o numerze ewidencyjnym 350/3

w Końskowoli  przy ul. Rynek 35

Przedmiot przetargu: lokal użytkowy o powierzchni 14,8 m2 mieszczący się na parterze budynku Ratusza, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 350/3 w Końskowoli przy ul. Rynek 35, stanowiącej własność Gminy Końskowola, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1P/00045751/1. Lokal użytkowy wyposażony w instalację elektryczną. Lokal użytkowy mieści się w budynku Ratusza wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/872. Wszelkie czynności związane z zagospodarowaniem lokalu użytkowego podlegają uzgodnieniu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Stan zagospodarowania lokalu użytkowego: lokal po remoncie, posiada 1 okno, wyposażony w instalację elektryczną.

 

Przeznaczenie lokalu użytkowego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/251/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola (dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 11-05-2018 r. poz. 2399), część nieruchomości przeznaczona do wynajmu leży w terenach oznaczonych symbolem KX – teren Rynku. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest plac miejski – Rynek wraz z budynkiem historycznego ratusza. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje: 1) dla budynku historycznego ratusza funkcje usług publicznych, gastronomicznych, handlowych oraz innych funkcji komercyjnych; (…).

Lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową (sklep).

 

Zasady aktualizacji opłat: coroczna waloryzacja czynszu zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Forma zbycia nieruchomości: najem na czas nieoznaczony na podstawie uchwały Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Końskowola z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Końskowoli na czas nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza: miesięczny czynsz netto 208,00 zł. Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy; opłat za dostarczanie energii elektrycznej, odbioru odpadów komunalnych oraz podatku od nieruchomości.

 

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 3a, I piętro, sala konferencyjna. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Końskowola.

 

Wysokość wadium w pieniądzu w PLN wynosi 800,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Końskowoli numer: 93 8741 0004 0000 2206 2000 0190, w taki sposób, aby uznanie rachunku (wpływ środków na rachunek Gminy Końskowola) nastąpiło do dnia 5 stycznia 2021 r. – włącznie. Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

– osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

– reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; odpis z rejestru powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu;

– pełnomocnicy osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Osoby przestępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu otrzymują klauzulę informacyjną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i pisemnie potwierdzają jej otrzymanie.

 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargów, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,  tj. 2,08 zł.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Zwrot wadium: wadium wpłacone przez uczestników przetargu, który nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu użytkowego.

 

Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.

O terminie zawarcia umowy najmu najemca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, bądź, stawiwszy się odmówi zawarcia umowy lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje odnośnie lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Końskowoli, ul. Pożowska 3a, I piętro, pokój 24, telefon 81 881-62-01 wew. 120, w godzinach pracy urzędu.

Lokal użytkowy można obejrzeć, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Końskowola www.konskowola.info.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugkonskowola.bip.lubelskie.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Końskowoli.

 

Wójt Gminy Końskowola ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

rzut 1