26 marca 2021

Og艂oszenie o naborze kandydat贸w do komisji konkursowej

Og艂oszenie o naborze kandydat贸w do komisji konkursowej w celu oceny ofert
w I konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Ko艅skowola na 2021 rok.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz 搂16 Uchwa艂y Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 24 lutego w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z Organizacjami Pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r., W贸jt Gminy Ko艅skowola og艂asza nab贸r kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji Konkursowej, powo艂anej w celu opiniowania ofert w I konkursie ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w Gminie Ko艅skowola w 2021 roku.

Wymagania og贸lne dla cz艂onk贸w Komisji konkursowych:

Cz艂onkami Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert, mog膮 by膰 pe艂noletni przedstawiciele organizacji, kt贸rzy spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce kryteria:

  1. reprezentuj膮 organizacje pozarz膮dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
    o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, z wy艂膮czeniem os贸b wskazanych przez organizacje/podmioty bior膮ce udzia艂 w danym konkursie ofert;
  2. nie pozostaj膮 wobec wnioskodawc贸w bior膮cych udzia艂 w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kt贸ry m贸g艂by budzi膰 uzasadnione w膮tpliwo艣ci, co do ich bezstronno艣ci;
  3. przed up艂ywem trzech lat od daty wszcz臋cia procedury konkursowej nie pozostawa艂y w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawc膮 oraz nie by艂y cz艂onkami w艂adz kt贸regokolwiek wnioskodawcy.

Zadania Komisji konkursowej:

  1. ocena ofert pod wzgl臋dem formalnym;
  2. ocena ofert pod wzgl臋dem merytorycznym z uwzgl臋dnieniem kryteri贸w okre艣lonych w tre艣ci og艂oszenia konkursowego;
  3. sporz膮dzenie protoko艂u pracy komisji.

 

Udzia艂 w pracach Komisji konkursowej jest nieodp艂atny i za udzia艂 w niej cz艂onkom Komisji nie b臋dzie przys艂ugiwa膰 zwrot koszt贸w podr贸偶y.

 

Zg艂oszenia (na za艂膮czonym poni偶ej formularzu) kandydat贸w na cz艂onk贸w Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowan膮 osob臋 oraz organizacj臋(-e) zg艂aszaj膮c膮(-ce) nale偶y sk艂ada膰 pisemnie do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 na adres: Urz膮d Gminy Ko艅skowola, ul. Po偶owska 3A, 24-130 Ko艅skowola.

Komisja konkursowa zostanie powo艂ana Zarz膮dzeniem W贸jta Gminy Ko艅skowola.

Komisja konkursowa mo偶e dzia艂a膰 bez udzia艂u os贸b wskazanych przez organizacje lub podmioty je偶eli 偶adna organizacja nie wska偶e os贸b do sk艂adu Komisji konkursowej.

Ka偶da organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie mo偶e zg艂osi膰 tylko jednego kandydata.

Wyboru cz艂onk贸w Komisji dokona W贸jt Gminy Ko艅skowola.

 

Informacja o sk艂adzie Komisji zostanie umieszczona na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy Ko艅skowola i w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy Ko艅skowola http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Ko艅skowola http://konskowola.info.pl/ .

 

W贸jt Gminy Ko艅skowola
/-/ Stanis艂aw Go艂臋biowski

 

 

Formularz zg艂oszeniowy do komisji