28 kwietnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu oceny ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz §16 Uchwały Nr XXIV/170/2021 Rady Gminy Końskowola z dnia 24 lutego w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r., Wójt Gminy Końskowola ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Końskowola w 2021 roku.

 

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert, mogą być pełnoletni przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
  3. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.

 

Zadania Komisji konkursowej:

  1. ocena ofert pod względem formalnym;
  2. ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
  3. sporządzenie protokołu pracy komisji.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w niej członkom Komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia (na załączonym poniżej formularzu) kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) zgłaszającą(-ce) należy składać pisemnie do dnia 13 maja 2021 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola.

Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Końskowola.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje lub podmioty jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej.

Każda organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

Wyboru członków Komisji dokona Wójt Gminy Końskowola.

 

Informacja o składzie Komisji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Końskowola http://konskowola.info.pl/ .

 

 

Wójt Gminy Końskowola

/-/ Stanisław Gołębiowski

 

Formularz zgłoszeniowy do komisji>>