3 marca 2020

Ogłoszenie o naborze  kandydatów do komisji konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Końskowola w roku 2020

Wójt Gminy Końskowola zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej która zostanie powołana w celu opiniowania ofert w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Końskowola w 2020 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Wójt Gminy Końskowola ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Gminie w 2020 r.

 

Informacje ogólne:

  1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków Komisji Konkursowej spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę.
  3. Każda organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
  4. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Końskowola, którzy:
    • nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
    • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
  1. Wyboru członków Komisji dokona Wójt Gminy Końskowola.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zadania komisji konkursowej zostały określone w Rocznym Programie Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. (Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13.11.2019 r.)

W przypadku, gdy żadna z organizacji nie wskaże kandydata lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 18 marca 2020 r. Zgłoszenie na załączonym poniżej formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola.

 

Wójt Gminy Końskowola

/-/ Stanisław Gołębiowski

 

 

Formularz zgłoszeniowy >>>