29 stycznia 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola – etap IV

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz Uchwały Nr XXXVII/161/13 Rady Gminy Końskowola z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/161/2017 Rady Gminy Końskowola z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola – etap IV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 8 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, w Pokoju Obsługi Interesantów zlokalizowanym na parterze budynku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.konskowola.info.pl w zakładce „Dla mieszkańców” / „Gospodarka Przestrzenna” a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola na stronie internetowej: https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

w zakładce: „Gospodarka przestrzenna”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, (na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola pok. nr 26) o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumencie, może wnieść uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Końskowola.

Uwagi należy składać na piśmie w rozumieniu art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugkonskowola@post.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r.

 

Wójt Gminy Końskowola

/Stanisław Gołębiowski/

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE  GMINY KOŃSKOWOLA

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego )

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola, 24-130 Końskowola ul. Pożowska 3a, tel.  81 881 62 01, adres e-mail: ugkonskowola@post.pl, jest Wójt Gminy Końskowola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 818816201, adres e-mail: iodo@konskowola.info.pl,
 3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych  stanowi art. 6 ust. 1 pkt c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze), w zw. z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.2020.0.293).
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, przetwarzane będą jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu realizacji Pani/Pana uwag dotyczącego wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Radzie Gminy oraz mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości, Wojewodzie, lub podmiotom, które zawarły z administratorem danych stosowane umowy na przetwarzanie danych osobowych np. radca prawny urzędu, projektant.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rozpatrywania uwag
  a następnie przechowywane  przez czas wskazany w stosownych przepisach ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym prawo to nie może wpływać na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano, w sytuacji gdy nie pochodzą od Pani/Pana. Ponadto ma Pani/Pan prawo do żądania sprostowania swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania, czy też prawo do usunięcia danych.
 9. Jeżeli wymaga tego przepis prawa (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator nie ma wówczas obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością rozpatrzenia Pani/Pana uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
 12. Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane osobowe w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola uzyskania ich kopii, odpisów, wyciągów na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

Podając numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyraża Pani/Pan zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją wniesionych uwag do projektu planu. Złożenie tej zgody jest dobrowolne i ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym momencie, a dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom.