18 stycznia 2021

Obowiązek odśnieżania chodników

Wójt Gminy Końskowola informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zmianami), na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swojej nieruchomości.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń nie wykonanie swoich obowiązków w tym zakresie skutkuje karą grzywny.