13 czerwca 2018

Nabór na stanowisko redaktora naczelnego.

 

NABÓR NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO

GAZETY LOKALNEJ „ECHO KOŃSKOWOLI”

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im. K. Walczak ogłasza  nabór na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety lokalnej „Echo Końskowoli”

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. znajomość przepisów prawa prasowego;
 7. doświadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 8. znajomość procesu wydawniczego gazety;
 9. znajomość specyfiki gminy Końskowola, problemów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorządowych;

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. umiejętność fotografowania,
 3. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 4. posiadanie prawa jazdy mile widziane.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań i czynności
 1. tworzenie lokalnego miesięcznika i prowadzenie redakcji;
 2. przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych;
 3. przygotowywanie relacji z sesji Rady Gminy i innych informacji z życia samorządu gminnego we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy, jednostek i instytucji gminnych;
 4. relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy,
 5. planowanie numeru;
 6. nadzór nad składem;
 7. przestrzeganie punktualnego ukazywania się kolejnych numerów (w cyklu miesięcznym);
 8. organizacja i nadzór nad kolportażem;
 9. przygotowywanie i zamieszczanie treści  na profilu FB);
 10. redagowanie informacji o ukazaniu się nowego numeru i jego treści, zachęcającego do lektury (na stronach internetowych GOK-u  i Urzędu Gminy);
 11. dbałość o rozwój gazety;
 12. reprezentowanie czasopisma na zewnątrz.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. wydawcą gazety oraz siedzibą redakcji jest Gminny Ośrodek Kultury w  Końskowoli im. K. Walczak;
 2. publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, zapewniać pluralizm poglądów całej społeczności lokalnej;
 3. realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie);
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli im. K. Walczak  (koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety „Echo Końskowoli”)

lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak, ul Lubelska 93 24-130 Końskowola (także z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety „Echo Końskowoli”).

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby GOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gok.konskowola.pl  dnia 20 lipca 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 .)

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowol im. K. Walczak

Monika Dudzińska