10 lutego 2021

Modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Pu艂awy – Abramowice,

Przedsi臋wzi臋cie zosta艂o zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA , kt贸re s膮 operatorem elektroenergetycznego systemu przesy艂owego w Polsce. W艂a艣cicielem sp贸艂ki jest Skarb Pa艅stwa, a zakres jej odpowiedzialno艣ci okre艣lony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmuj膮 si臋 przesy艂aniem energii elektrycznej do wszystkich region贸w kraju. Sp贸艂ka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozw贸j infrastruktury sieciowej wraz z po艂膮czeniami transgranicznymi. Generalnym wykonawc膮 jest firma ENPROM Sp. z o.o., maj膮ca wieloletnie do艣wiadczenie przy realizacji inwestycji z zakresu elektroenergetyki.

Prowadzone przez nas zadanie jest inwestycj膮 celu publicznego w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami. Celem zaplanowanych prac jest poprawa bezpiecze艅stwa funkcjonowania linii, a tym samym zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa dostaw energii elektrycznej do miejscowo艣ci znajduj膮cych si臋 w jej s膮siedztwie.

Wspomniana linia powsta艂 w 1963 r. i od tego czasu nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszka艅c贸w regionu. Mimo bie偶膮cej konserwacji niekt贸re elementy infrastruktury kwalifikuj膮 si臋 do wymiany.

Przebieg linii, podobnie jak jej napi臋cie, pozostan膮 bez zmian. Prowadzone przez nas prace obejm膮 zawieszenie nowego przewodu odgromowego, kt贸ry zabezpieczy lini臋 przed wy艂adowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy.

Konieczno艣膰 ingerencji w nieruchomo艣ci prywatne b臋dzie niewielka. Podczas realizacji prac, wej艣cie na dzia艂ki ze stanowiskami s艂up贸w zostanie ograniczone do niezb臋dnego minimum 鈥 nowy przew贸d b臋dzie wci膮gany przy pomocy przewodu istniej膮cego bez jakiejkolwiek ingerencji w pozosta艂e dzia艂ki.

Przed rozpocz臋ciem prac odwiedzimy w艂a艣cicieli tych dzia艂ek, na kt贸rych prowadzone b臋d膮 prace, w celu podpisania stosownych dokument贸w. Zobowi膮偶emy si臋 w nich m.in. do uporz膮dkowania terenu po zako艅czeniu prac budowlanych, a tak偶e wyp艂aty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Dok艂adna warto艣膰 odszkodowania b臋dzie okre艣lana po wykonaniu prac. Wtedy sporz膮dzony zostanie protok贸艂, w kt贸rym odnotowane zostan膮 wszystkie powsta艂e szkody wraz z okre艣leniem kwoty rekompensaty. Protok贸艂 podpisuje nasz przedstawiciel i w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci, b膮d藕 upowa偶niona przez niego osoba. Zapisy protoko艂u, w tym kwota odszkodowania, s膮 w zdecydowanej wi臋kszo艣ci przypadk贸w ustalane z w艂a艣cicielem w drodze porozumienia, ewentualnie przy wsparciu rzeczoznawcy maj膮tkowego, kt贸ry sporz膮dza operat szacunkowy.

Podczas spotka艅 naszych przedstawicieli z w艂a艣cicielami dzia艂ek, z kt贸rych b臋dziemy musieli korzysta膰 podczas rob贸t, ustalone zostan膮 r贸wnie偶 warunki wej艣cia na nieruchomo艣ci. W艂a艣cicielom dzia艂ek zostanie zaprezentowany plan i harmonogram pracy na ich terenie. Podobne uzgodnienia prowadzone b臋d膮 z w艂a艣cicielami tych dzia艂ek, przez kt贸re b臋dziemy chcieli jedynie przejecha膰.

W sprawach formalno-prawnych, sukcesywnie kontaktujemy si臋 z cz臋艣ci膮 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci ju偶 od stycznia 2021 r. Rozpocz臋cie prac w zakresie wymiany przewod贸w odgromowych planowane jest na pa藕dziernik 2021 r. Zako艅czenie wszelkich rob贸t budowlanych zaplanowano na maj 2022 r. Informacje o terminach, ze stosownym wyprzedzeniem, prze艣lemy do Pana W贸jta. Og艂oszenia w tej sprawie b臋d膮 zamieszczane r贸wnie偶 m.in. na stronie internetowej inwestycji, pod adresem https://wymianaopgw.pse.pl.

W za艂膮czeniu przesy艂amy informator o inwestycji. B臋dziemy wdzi臋czni za zamieszczenie go na Pa艅stwa stronie internetowej. Do osobnej korespondencji tradycyjnej, za艂膮czony zostanie informator w wersji papierowej z uprzejm膮 pro艣b膮 o udost臋pnienie go w siedzibie Urz臋du Gminy, w miejscu zwyczajowo przyj臋tym.