2 stycznia 2019

Modernizacja drogi gminnej nr 107715L w miejscowości Stary Pożóg-Nowy Pożóg

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Długość utwardzonego odcinka drogi: 750 m
Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m
Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych

Zakres robót obejmował m.in.:
1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.
2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr.10 cm
4) Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2
5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1-2) wraz z transportem.
6) Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 12 cm

Koszt zadania: 239 000,00 zł

Zadanie dofinansowane w kwocie 90 000 zł ze środków wypłacanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach programu  „100 km dróg na 100-lecie niepodległości”.