13 grudnia 2018

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Końskowola (dz. ew. 1836/1) i Skowieszyn (dz. ew. 498) na odcinku długości 740 mb.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

Długość utwardzonego odcinka drogi: 740 m

Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych

Zakres robót obejmował m.in.:

  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  • Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr.15cm stabilizowanych mechanicznie ( ułożona za pomocą rozkładarki)
  • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm
  • Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami i pod jezdnią

Koszt zadania: 199 534,24 zł 

Zadanie dofinansowane w kwocie 80 000 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wypłacanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.