1 grudnia 2020

Konsultacje projektu uchwały

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Końskowola
w sprawie ponownych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz uchwały Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – przeprowadza się konsultacje projektu uchwały.

W związku z Zarządzeniem Nr 179/O/2020 Wójta Gminy Końskowola z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu na 2021 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej, uległy zmianie wysokości kwot planowanych na realizację programu, w wyniku czego ponownie przeprowadza się konsultacje nad Projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Końskowola w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Forma konsultacji:
Konsultacje będą prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji na załączonym formularzu.
Formularz należy:
− przesłać na adres Urząd Gminy Końskowola ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, lub
− złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Końskowola – skrzynka podawcza, lub
− przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: radagminy@konskowola.info.pl

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Końskowola do wnoszenia uwag i opinii za pośrednictwem załączonego formularza.

Termin konsultacji: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Organizacyjno- Prawny Urzędu Gminy Końskowola.

W załączeniu:
1. Formularz konsultacji;
2. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.