19 maja 2021

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

Zarządzenie Nr 230/O/2021
Wójta Gminy Końskowola

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji     Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597 ze zm.) i § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

  • 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu.
  • 2. Warunki udziału w postępowaniach konkursowych określa ogłoszenie o konkursach stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Ogłoszenie należy zamieścić w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola oraz na stronie internetowej i BIP Gminy Końskowola.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Końskowoli.
  • 5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/Stanisław Gołębiowski

 

Treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem o konkursie (pobierz) >>>