12 czerwca 2019

IX Sesja Rady Gminy Końskowola

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2019r. odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Końskowola. Obrady rozpoczną się o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Stanowisko Rady Gminy Końskowola w sprawie LGBT.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskowoli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskowola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Gmina Końskowola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskowola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2019”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 14. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Końskowola w roku 2018.
 15. Debata nad Raportem o stanie Gminy Końskowola w roku 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Końskowola wotum zaufania.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2018 rok.
 18. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Końskowola za 2018 rok.
 19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 20. Przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Końskowola za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 21. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym oraz opinii o wykonaniu budżetu roku 2018 wraz z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 22. Przedstawienie Uchwały składu orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Końskowola o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 r.
 23. Dyskusja.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Końskowola absolutorium za 2018 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 28. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 29. Interpelacje i zapytania Radnych.
 30. Sprawy różne.
 31. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Końskowola

/-/ Radosław Barzenc