PDF Drukuj Email
wtorek, 11 czerwca 2013 08:41

Informacja

 

Wójt Gminy Końskowola informuje, że nie wszyscy właściciele nieruchomości z terenu naszej Gminy złożyli obowiązkowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości zamieszkałych, jak i nieruchomości niezamieszkałych, a więc podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, zarządcach budynków użyteczności publicznej, jednostkach OSP.

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy Końskowola celem złożenia deklaracji.

Informujemy ponadto, że w miesiącu czerwcu nastąpi ostatni wywóz odpadów komunalnych na podstawie starych umów. Do czasu dostarczenia nowych worków prosimy o gromadzenie selektywnie zebranych odpadów we własnych workach – w jednym szkło opakowaniowe (butelki, słoiki) a w drugim odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu. Po otrzymaniu nowych worków należy odpady do nich przesypać .

 

 
PDF Drukuj Email
środa, 29 maja 2013 14:42

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Końskowola informuje o podjęciu uchwały w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   zbieranymi  w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości , na których zamieszkuje jedna lub dwie osoby.

Opłaty będą wynosić:
- dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba  -  16 zł
- dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje dwie osoby   -  22 zł


Warunkiem skorzystania z ww. ulgi jest złożenie stosownego oświadczenia o ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Druki oświadczeń można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 3a,  u sołtysa lub  ze strony internetowej UG.

 

Druk oświadczenia do pobrania >>>

 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 kwietnia 2013 13:44

Puławy, dnia 10.04.2013 r.

 

INFORMACJA


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach uprzejmie informuje, iż na podstawie uzyskanej opinii prawnej rozstrzygającej kwestię konieczności rozwiązywania umów z osobami fizycznymi (właścicielami nieruchomości zamieszkałych) na odbiór odpadów w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie zachodzi konieczność ich wypowiadania lub rozwiązywania, gdyż w świetle obowiązujących regulacji prawnych zawarte przez Spółkę umowy dotyczące odbioru odpadów wygasają z dniem 1 lipca 2013 r.

W związku z powyższym nie ma konieczności przesyłania do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach wypowiedzeń zawartych umów na odbiór odpadów czy też osobistego stawiennictwa w celu dokonania czynności wypowiedzenia lub rozwiązywania zawartych w/w umów.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają podpisane z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowy na odbiór odpadów o konieczności uregulowania do dnia 30 czerwca 2013 r. należności za wykonane przez Spółkę usługi odbioru odpadów.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wykupu pojemników na odpady stanowiących własności ZUK.

 

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 02 kwietnia 2013 13:08

Informacja nt. rozwiązywania umów

 

W związku z licznymi pytaniami od Państwa na temat wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych, zawartych z Zakładem Usług Komunalnych w Puławach Sp. z o.o.,  informujemy, iż wszystkie umowy zostaną rozwiązane automatycznie przez ZUK w Puławach, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującymi umowami, opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy uiszczać na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2013 r.

Poprawiony: środa, 31 lipca 2013 12:04
 
czwartek, 07 lutego 2013 09:14

Utrzymanie porządku w gminie

 

 

 

 

 
 
PDF Drukuj Email
czwartek, 10 stycznia 2013 14:46

ZAWIADOMENIE


W związku z wejściem w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie zawiadamiam o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Deklaracje można pobrać u Sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy oraz ze strony internetowej >>>

Wypełnione deklaracje będzie można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Pożowska 3a,  24-130 Końskowola,  jak również  podczas zebrań wiejskich.

Harmonogram zebrań:

Stara Wieś ? 14.01.2013r. godz. 17.00  ( świetlica wiejska)
Wronów -  15.01.2013 r. godz. 17.00  ( budynek szkoły)
Las Stocki, Stok ? 16.01.2013 r. godz. 10.00  ( Remiza OSP w Stoku)
Stary Pożóg, Nowy Pożog ? 16.01.2013 r. godz. 17.00  ( Remiza OSP)
Sielce ? 17.01.2013 r. godz. 17.00   ( budynek szkoły)
Chrząchówek ? 21.01.2013 r. godz. 16.00  ( Remiza OSP)
Chrząchów ? 22.01.2013 r. godz. 15.30  ( Remiza OSP)
Witowice ? 22.01.2013 r.  godz. 17.30  ( Remiza OSP)
Opoka ? 23.01.2013 r. godz. 16.00  ( Remiza OSP)
Rudy ? 24.01.2013 r. godz. 17.00  ( Dom Ludowy)
Pulki -  27.01.2013 r. godz. 14.00  ( dom prywatny - Pulki 10)
Skowieszyn ? 28.01.2013 r. godz. 17.00  ( Remiza OSP)
Końskowola ? 29.01.2013 r. godz. 17.00  (Gminny Ośrodek Kultury)
Młynki ? 30.01.2013 r.  godz. 17.00  ( Remiza OSP)

Podczas zebrań będzie można uzyskać  pomoc przy wypełnianiu deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 31.01.2013r.

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 05 czerwca 2012 08:45

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości    i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw.
Według nich gminy przejmą obowiązki wynikające z całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W praktyce będzie to oznaczało dla gminy obowiązek wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, podpisanie z nim umowy, oraz ustalenie w drodze uchwały rady gminy opłaty dla właścicieli nieruchomości, uwzględniającej koszt odbioru, transportu i odzysku (w tym recyklingu) odpadów oraz ich unieszkodliwiania na składowisku.


Po wprowadzeniu systemu zniknie obowiązek zawierania przez właścicieli nieruchomości indywidualnych umów na odbiór nieczystości. Rada gminy będzie mogła również w drodze uchwały zdecydować, czy systemem odbioru odpadów objąć nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne związane z prowadzoną tam działalnością.


W ciągu najbliższych miesięcy rada gminy będzie musiała podjąć kilka uchwał precyzujących kolejne zagadnienia związane z wprowadzeniem nowego systemu. Do najważniejszych decyzji należy ustalenie sposobu obliczania opłaty oraz ustalenie podmiotów od których będzie ona pobierana. Środki z tego tytułu będą stanowiły dochód gminy i w całości będą pokrywały koszty związane z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Końskowola.


Do końca 2012 roku nie przewidujemy przejścia na nowy system, ponieważ trwają prace przygotowawcze do jego wdrożenia. W związku z tym odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie na niezmienionych zasadach. Zgodnie z zapisami ustawy gminy mają obowiązek zorganizowania systemu najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku. O wszelkich zmianach i działaniach będziemy Mieszkańców na bieżąco informować na naszej stronie internetowej konskowola.info.pl


Poniżej umieszczamy kilka szczegółowych informacji dotyczących harmonogramu wdrażania nowej ustawy, oraz ulotki informacyjne dla naszych Mieszkańców.
1 stycznia 2012 r. ? zaczął działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

31 kwietnia 2012 r. ? przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości złożyli pierwsze sprawozdania.

1 lipca 2012 r. ? sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.

1 stycznia 2013 r. ? zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

1 stycznia 2013 r. ? przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 r. ? upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do marszałka.

1 lipca 2013 r. ? nowy system zaczyna funkcjonować ? uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami. Podane daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej tel.: 81 881 62 01 w.122

 

 

Ochrona środowiska

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2